Hội nghị giao thương kết nối cung – cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018

Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố trong cả nước trên tinh thần "Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội"

Xem tiếp

Hội thảo “Rà soát khung lồng ghép bình đẳng giới vào sản xuất kinh doanh nông nghiệp”

Từ ngày 12-14/11/2018 tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong khuôn khổ chương trình dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2018

Xem tiếp

Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2018 Dự án LOW/EOWE tại Quảng Bình

Chiều ngày 30/10/2018, trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2018

Xem tiếp

Hội thảo công tác khuyến công và các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế tại Lâm Đồng

Ngày 18/10/2018, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo công tác khuyến công và các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Xem tiếp