Tin tức

Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021

Cập nhật:
19-01-2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, gồm 170 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí phế duyệt là 143.000 triệu đồng.  


Theo đó, danh mục các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 gồm 160 đề án về các nội dung Phát triển ngoại thương và Phát triển thị trường trong nước. Trong đó: Nội dung Phát triển ngoại thương gồm 84 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 102.478 triệu đồng (bao gồm: 03 Đề án về Thông tin thương mại, cơ sở dữ liệu ngành hàng, thị trường; 05 đề án Tuyên truyền quảng bá ngành hàng xuất khẩu; 05 đề án Tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu; 33 đề án Hội nghị quốc tế, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà nhập khẩu nước ngoài; 07 đề án Kết nối giao thương giữa nhà cung ứng với các doanh nghiệp xuất khẩu, tổ chức Xúc tiến thương mại tại Việt Nam; 02 đề án Xúc tiến thương mại thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử; 23 đề án Tổ chức và tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm tại nước ngoài (trực tiếp và trực tuyến); 06 đề án Tổ chức Hội chợ triển lãm chuyên ngành quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu). Nội dung Phát triển thị trường trong nước gồm 76 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 33.522 triệu đồng (bao gồm: 08 đề án Tuyên truyền quảng bá sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý địa phương, khu vực; 23 đề án Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực phát triển thị trường trong nước; 23 đề án Hội chợ vùng, hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản địa phương; 22 đề án về Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo).

Đối với danh mục các đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 gồm 10 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 7.000 triệu đồng (trong đó có 03 đề án Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam; 01 đề án Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu ở trong và ngoài nước; 06 đề án về Các hoạt động thông tin, truyền thông cho Chương trình ở trong và ngoài nước).

Tại Quyết định này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình được phê duyệt 02 đề án với tổng kinh phí được duyệt là 850 triệu đồng (bao gồm: Đề án “Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình 2021” và Đề án “Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng phát triển sản xuất kinh doanh”)./.

Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021


Thực hiện: Hòa Bình – TTKC&XTTM

 

Các tin khác