Tin tức

Tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”

Cập nhật:
11-09-2019

Ngày 10/9/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình” của Sở Công Thương Quảng Bình đã họp và thống nhất tổ chức Cuộc thi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.


Thực hiện Kế hoạch số 1129/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình và Thể lệ số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của Ban tổ chức “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019”.

 Theo Quyết định số 1037/QĐ-SCT ngày 04/9/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình” của Sở Công Thương. Ngày 10/9/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình” của Sở Công Thương Quảng Bình đã họp và thống nhất tổ chức Cuộc thi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, cụ thể như sau:

 1. Nội dung, yêu cầu về bài thi

 Nội dung và yêu cầu về bài dự thi thực hiện theo đúng Thể lệ số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của Ban tổ chức “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” của tỉnh Quảng Bình.

 2. Cách thức và thời gian tổ chức cuộc thi

 2.1. Cách thức: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tham gia bài dự thi số lượng tối thiểu theo đúng quy định, không hạn chế số lượng tối đa bài dự thi. Khuyến khích các phòng, ban, đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều, có chất lượng, hình thức trình bày đẹp sẽ được ưu tiên cộng điểm trong đánh giá, xếp giải tập thể và cá nhân.

 - Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Kỹ thuật Năng lượng: tham gia tối thiểu 02 bài dự thi/mỗi đơn vị.

 - Thanh tra Sở: tham gia tối thiểu 01 bài dự thi.

 - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: tham gia tối thiểu 02 bài dự thi.

 2.2. Thời gian: Các bài dự thi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi của Sở trước ngày 10/10/2019 để tổng hợp, chấm điểm, xếp giải và lựa chọn gửi Ban Tổ chức cuộc thi của tỉnh theo đúng kế hoạch.

 3. Chấm bài thi

Ban Tổ chức Cuộc thi của Sở sẽ chấm các bài dự thi theo các tiêu chí ban hành tại Thể lệ số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của Ban tổ chức “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2019” của tỉnh Quảng Bình.

 4. Xếp giải cuộc thi và giải thưởng

4.1. Xếp giải cuộc thi

- Giải tập thể: Giải tập thể được xét cho các phòng, ban, đơn vị theo thứ tự tiêu chí sau: Nhiều bài đạt giải cao, nhiều bài đạt giải, nhiều bài dự thi.

- Giải cá nhân: Giải cá nhân dành cho các bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả. Xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Nếu trường hợp các bài dự thi có tổng điểm bằng nhau thì việc xếp giải sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi hội ý thống nhất quyết định.

 4.2. Giải thưởng

 - Giải tập thể, gồm 03 giải: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.

 - Giải cá nhân, gồm 05 giải: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích.

 Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình” là một trong những nội dung tiêu chí để xem xét chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp Sở năm 2019 của toàn tỉnh, vì vậy đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đảm bảo số lượng, thời gian theo đúng quy định.

                                                                                                                                                               BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tải về: 
Kế hoạch số 1129/KH-UBND
Thể lệ cuộc thi số 1011/TL-BTCCT
Mẫu đề cương sáng kiến


                                                                                               

Các tin khác