Tin tức

Ban hành Kế hoạch tổ chức Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020

Cập nhật:
09-01-2020

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB), Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương, 

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐBC ngày 08/01/2020 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. 

Theo đó, với mục đích nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, làm cơ sở để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn; đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020.

Thời gian thực hiện:

Từ ngày 20/4/2020 - 04/5/2020: Tiếp nhận hồ sơ và văn bản đề nghị của Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

Từ ngày 05/5/2020 - 29/5/2020: Hội đồng bình chọn xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

Từ ngày 01/6/2020- 12/6/2020: Lập danh sách và văn bản đề nghị các sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Các sản phẩm tham gia bình chọn sau khi được Hội đồng bình chọn cấp tỉnh công nhận sẽ được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh, có các quyền lợi được quy định theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT, Thông tư số 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương và được tặng thưởng 3.000.000 đồng/sản phẩm…

.
                                                                                                                Nguồn Trang thông tin điện tử Sở Công Thương Quảng Bình

Các tin khác