Bộ sản phẩm mây - tre đan

Hợp tác xã Mây tre đan Vân Sơn
Địa chỉ: Xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại: 0976034690
Email: vansonhtx@gmail.com

Bộ sản phẩm mây - tre đan của Hợp tác xã Mây tre đan Vân Sơn được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Đặt hàng