QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình quangbinhtrade.vn

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Thương mại 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Quảng cáo 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Đầu tư 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 98/2000/NĐ-CP ngày 26/8/2000 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Thông tư 47/2014/TT-BCY ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử; Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động; Thông tư số 21/2018/TT-BCT ngày 20/8/2018 và Thông tư 01/2022/TT-BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT;

Căn cứ Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định 178/QĐ-SCT ngày 17/3/2014 của Sở Công Thương về việc giao quản lý, vận hành Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1248/QĐ-SCT ngày 26/10/2020 của Sở Công Thương về việc kiện toàn Ban Quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và Xúc tiến thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và Xúc tiến thương mại, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình và các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lãnh đạo Sở Công Thương (để b/c);                – Lãnh đạo Trung tâm (để b/c); – Các thành viên BQL Sàn TMĐT; – Lưu: VT.KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN         Phó Giám đốc Trung tâm KC và XTTM                  Hoàng Thị Hải Vinh


TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QB BQL SÀN GD THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Hoạt động Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình quangbinhtrade.vn

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KC&XTTM ngày 11 /11/2022 của            Ban Quản lý Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình (Sau đây viết tắt là Sàn TMĐTQB) do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình quản lý và vận hành.

Thành viên trên Sàn TMĐTQB là các thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp, có nhu cầu tìm hiểu thông tin, xúc tiến thương  mại, cung ứng dịch vụ, mua/bán hàng hóa được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐTQB và các bên liên quan cung cấp.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu và/hoặc mua bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên Sàn TMĐTQB .

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn TMĐTQB tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn TMĐTQB phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật, không vi phạm các quy định, chính sách của Sàn TMĐTQB.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn TMĐTQB phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn TMĐTQB phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của Sàn TMĐTQB và các quy định, chính sách khác được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đăng tải công khai trên trang website quangbinhtrade.vn

II. TÊN MIỀN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Tên miền Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình: quangbinhtrade.vn

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sàn giao dịch thương mại điện tử:là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

2. Người Bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB bao gồm: tạo lập gian hàng, đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mại sản phẩm/dịch vụ.

3. Người Mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên Sàn TMĐTQB. Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.

4. Thành viên:Thành viên trên Sàn TMĐTQB bao gồm cả Người Bán và Người Mua.

– Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn TMĐTQB là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên Sàn TMĐTQB.

– Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Sàn TMĐTQB  công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB.

– Khi đăng ký là thành viên của Sàn TMĐTQB, thành viên phải hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên Sàn TMĐTQB.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn TMĐTQB phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế và các quy định của Sàn TMĐTQB.

Phần II

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN SÀN        GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

I. QUY TRÌNH GIAO DỊCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Quy trình dành cho Người mua

Khi có nhu cầu mua hàng trên Sàn TMĐTQB, Người mua cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký tài khoản: 

Đăng ký tài khoản trực tuyến/ Đăng nhập tài khoản Người Mua trên Sàn TMĐTQB;

– Bước 2: Lựa chọn sản phẩm cần mua:

Tìm kiếm sản phẩm cần mua, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ (về giá bán, thành phần, công dụng, quy cách đóng gói, khuyến mại, giảm giá, phương thức vận chuyển, thanh toán, các chính sách hỗ trợ nếu có).

Tham khảo mặt hàng tương tự của những Người bán khác trên Sàn TMĐTQB. Tìm hiểu về các đánh giá của những khách hàng đã mua hàng trước đây (đánh giá theo sao hoặc bình luận). Người mua có thể liên hệ với Người bán qua thông tin liên hệ trên gian hàng (tại mục Chat ngay) để hỏi chi tiết thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ nếu cần.

– Bước 3: Đặt hàng.

Người Mua lựa chọn cách thức giao dịch tùy theo chính sách của từng gian hàng đặt ra. Người mua lựa chọn các sản phẩm cần mua, xem mô tả chi tiết sản phẩm, giá thành sản phẩm; Thêm bớt số lượng của từng sản phẩm; Người mua đưa ra quyết định đặt hàng trực tuyến bằng cách thêm vào Giỏ hàng hoặc nhấn Mua ngay ; Lựa chọn phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, nhấn vào “Đặt hàng”.

 Khi người mua nhấn nút “Đặt hàng” đồng nghĩa với việc người mua đồng ý tuân theo các quy định của Sàn TMĐTQB.

Đơn hàng của Người Mua sẽ được chuyển thông tin đến Người Bán, Người bán xác nhận thông tin khách hàng và gửi hàng cho đơn vị vận chuyển. Người mua và Người bán sẽ tự thỏa thuận, giao dịch với nhau về hình thức vận chuyển hàng hóa.

– Bước 4: Theo dõi tình trạng đơn hàng

Người mua có thể theo dõi tình trạng đơn hàng của mình trên Sàn TMĐTQB (đơn hàng đã đặt, chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao hàng, đã giao hàng) ;

– Bước 5: Nhận hàng

 Người Mua nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Đánh giá xếp hạng sản phẩm/doanh nghiệp theo Sao và bình luận.

  Người Mua thắc mắc, khiếu nại (nếu có) trực tiếp với Người Bán. Trường hợp người Bán không giải quyết, người mua có thể liên hệ với Ban Quản lý Sàn TMĐTQB qua địa chỉ email của Sàn TMĐTQB để được hỗ trợ.

2. Quy trình dành cho Người Bán

– Bước 1 : Đăng ký tài khoản gian hàng trực tuyến trên Sàn TMĐTQB :

Truy cập địa chỉ quangbinhtrade.vn trên máy tính.

Chọn Đăng ký ở trên cùng góc phải màn hình. Chọn Đăng ký tài khoản Doanh nghiệp và nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Sau khi nhập hoàn thành thông tin, nhấn Đăng ký,Người Bán đã tạo được tài khoản của mình trên Sàn TMĐTQB.

Sàn TMĐTQB sẽ xác nhận và kích hoạt tài khoản cho Người Bán.

– Bước 2 : Chờ phê duyệt gian hàng:

  Người Bán cập nhật các thông tin chi tiết khác (Hồ sơ doanh nghiệp và Cài đặt giao diện) đầy đủ trước khi gửi Ban Quản lý Sàn phê duyệt gian hàng. Người bán có thể cài đặt/thay đổi giao diện gian hàng theo các tùy chọn (mặc định, cơ bản, nâng cấp…) trên hệ thống. Người Bán cập nhật các thông tin giới thiệu về doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân (mô tả,  hình ảnh, video, banner…). Sau khi gửi duyệt, Người Bán có thể đăng nhập trở lại và chỉnh sửa, bổ sung hình ảnh, thông tin nếu cần.

Sau khi hoàn thành việc cập nhật thông tin, doanh nghiệp nhấn Lưu và xem trước. Doanh nghiệp đọc kỹ các điều khoản quy định khi đăng ký tham gia Sàn TMĐTQB và nhấn xác nhận Tôi đồng ý và nhấn Gửi duyệt gian hàngđể gửi thông tin đến Ban Quản lý Sàn TMĐTQB kiểm duyệt. Khi gửi duyệt gian hàng thành công sẽ có thông báo hiển thị ‘Đã gửi yêu cầu xét duyệt !. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo qua email và giao diện gian hàng doanh nghiệp sẽ hiển thị trên Sàn TMĐTQB khi gian hàng được duyệt.

  • Bước 3: Quản lý gian hàng:

Người Bán đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp, Người Bán tiến hành quản lý sản phẩm, quản lý khuyến mại, quản lý đơn hàng, thông tin dữ liệu khách hàng, tình hình doanh thu bán hàng, trích xuất báo cáo…

+ Quản lý sản phẩm:

Người bán chuẩn bị và rà soát các thông tin trước khi đăng lên gian hàng bằng chữ và hình ảnh. Các thông tin cần đăng phải được chia thành 02 phần thông tin sản phẩm và hình ảnh sản phẩm. Các nội dung bằng chữ cho phần mô tả sản phẩm không giới hạn ký tự, không có quy định về định dạng chữ do Sàn TMĐTQB sẽ tự động điều chỉnh phông chữ cho đồng nhất. Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, bmp, hoặc png.

Yêu cầu tất cả hàng hóa, dịch vụ khi giới thiệu và bán hàng trên Sàn TMĐTQB phải cung cấp thông tin chính xác về đặc tính hàng hóa dịch vụ, xuất xứ hàng hóa và các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng theo quy định của pháp luật.

 Người Bán tiến hành đăng tải thông tin, hình ảnh sản phẩm, dịch vụ lên gian hàng (tên sản phẩm hàng hóa, hình ảnh, mô tả sản phẩm và thuộc tính sản phẩm, hướng dẫn sử dụng (nếu có), giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, vận chuyển, giao nhận, khuyến mại, giảm giá, phương thức thanh toán…).

+ Quản lý Khuyến mãi :

Người Bán quản lý, tạo mới, chỉnh sửa các mã khuyến mãi (02 hình thức khuyến mãi giảm giá được tích hợp: Giảm giá theo phần trăm và giảm giá theo sản phẩm cố định)

+ Quản lý đơn hàng :

Người Bán quản lý và xử lý đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng, xem tình trạng đơn hàng, số lượng đơn hàng, số tiền, lọc các đơn hàng theo sản phẩm, xuất thông tin các đơn hàng theo thời gian, yêu cầu vận chuyển…

+ Quản lý doanh thu bán hàng, trích xuất báo cáo…

3. Chính sách giao nhận vận chuyển

– Khi phát sinh đơn đặt hàng mua hàng hóa của Người Mua, hệ thống Sàn TMĐTQB sẽ chuyển thông tin đơn hàng cho Người Bán để Người Bán xác nhận đơn hàng. Sau khi đơn hàng được xác nhận, tùy theo thỏa thuận, Người Bán có thể chuyển giao trực tiếp hàng hóa đến Người Mua hoặc đơn hàng sẽ được chuyển cho đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển (dựa trên danh sách đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển khả dụng trên Sàn TMĐTQB và được Người Bán/Người Mua lựa chọn). Khi có xác nhận về dịch vụ vận chuyển, Người Bán sẽ điều phối thông tin đơn hàng sang đối tác vận chuyển để qua lấy hàng tại địa chỉ của Người Bán và giao tới địa chỉ của Người Mua, kết hợp thu tiền nếu hai bên chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD). Tình trạng đơn hàng được cập nhật công khai dựa vào thông tin vận đơn mà đơn vị vận chuyển gửi tới cho cả Người Bán và Người Mua.

– Đối với những Sản phẩm có bán trên Sàn TMĐTQB nhưng không được hỗ trợ dịch vụ vận chuyển (như: hàng có kích thước, khối lượng lớn hơn giới hạn kích thước, khối lượng được các đơn vị vận chuyển chấp nhận chẳng hạn như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, v.v…) thì Người Bán và Người Mua cần phải thỏa thuận với nhau về đơn vị vận chuyển, thời gian vận chuyển, phí vận chuyển.

– Đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển:

Trên Sàn TMĐTQB có các đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển như sau:

+ Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh;

+ Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm.

Thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển tùy thuộc thỏa thuận giữa người mua, người bán và tùy thuộc vào khoảng cách, khối lượng đơn hàng vận chuyển.

4. Chính sách đổi trả, bảo trì, bảo hành

Sàn TMĐTQB khuyến cáo Người Mua hàng cần kiểm tra kỹ các chính sách bảo hành, bảo trì, đổi trả đối với hàng hóa trước khi mua. Sàn TMĐTQB không phải là bên thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào được đăng bán trên Sàn TMĐTQB. Sàn TMĐTQB sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành, bảo trì bất kỳ sản phẩm nào. Sàn Giao dịch TMĐTQB chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của Người Mua được bảo hành theo chế độ của Người Bán.

4.1 Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng hóa do Người bán quyết định và công bố thông tin trên Sàn TMĐTQB. Người Mua cần tìm hiểu thông tin trước khi mua hàng. Việc mua bán là quyết định độc lập, tự nguyện của Bên Mua và Bên Bán, với hành vi đặt hàng Người Mua đã đồng ý mua hàng với các thông tin mà Người Bán cung cấp trên Sàn TMĐTQB.

Khi Người Mua nhận được hàng, Người Mua có quyền mở gói hàng, kiểm tra hàng hóa trước khi nhận/thanh toán dưới sự chứng kiến của nhân viên giao nhận (đồng kiểm). Trường hợp không đúng sản phẩm theo đặt hàng hoặc có vấn đề về hạn sử dụng, Người Mua có thể gửi lại nhân viên giao nhận hoặc liên hệ Người Bán để đổi trả hàng hóa.

Đối với các sản phẩm hàng hóa có vấn đề về số lượng, mẫu mã, bao bì, thời hạn sử dụng… Người Bán phải có trách nhiệm thực hiện chính sách đổi trả hàng hóa như cam kết/thỏa thuận với Người Mua.

4.2 Chính sách bảo trì, bảo hành

– Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành, bảo trì sản phẩm dịch vụ cho Người Mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm và thông tin sản phẩm, dịch vụ đã đăng tải trên Sàn TMĐTQB.

– Người Mua luôn giữ giấy bảo hành và có quyền liên hệ Người Bán để được bảo hành, bảo trì đối với sản phẩm dịch vụ đã mua của Người Bán. Khi đáp ứng điều kiện bảo hành và khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Người Mua liên hệ trực tiếp với Người bán để nhận được hướng dẫn bảo hành cần thiết. Người Mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện Người Bán trong trường hợp Người Bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

* Điều kiện bảo hành đối với hàng hóa

– Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử).

– Còn tem/phiếu bảo hành

– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

 Các trường hợp có thể phát sinh phí bảo hành (theo quy định Người Bán):

– Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.

– Sản phẩm bị bể, biến dạng, cháy, nổ, ẩm thấp trong động cơ… do người sử dụng

(Hoặc các điều kiện khác được quy định bởi Người bán/Nhà sản xuất của từng mặt hàng cụ thể được Người bán đăng tải trên Sàn TMĐTQB, hoặc được gửi kèm theo Sản phẩm).

5. Chính sách thanh toán :

Hình thức thanh toán trên Sàn TMĐTQB do Người Mua và Người Bán tự thỏa thuận, thống nhất. Có hai hình thức thanh toán Người Mua và Người Bán có thể tham khảo và lựa chọn: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi) hoặc/và Chuyển khoản trước qua số tài khoản do Người Bán cung cấp trên Sàn Giao dịch TMĐTQB.

– Phương thức Thanh toán COD (Cash On Delivery) – thanh toán khi nhận hàng, đây là phương thức thanh toán rất đơn giản và an toàn. Sau khi nhận được đơn hàng của mình, Người Mua kiểm tra hàng và trả tiền mặt cho nhân viên giao nhận. Sàn TMĐTQB khuyến nghị Người Mua áp dụng chính sách thanh toán COD cho tất cả các đơn hàng để đảm bảo an toàn giao dịch.

– Phương thức chuyển khoản trước qua số tài khoản do Người Bán cung cấp: Người Mua chuyển khoản toàn bộ hoặc một phần tiền hàng cho Người Bán. Người Bán sau khi nhận được tiền, đóng gói và gửi hàng cho người Mua. Đây là phương thức thanh toán có tính rủi ro cao, không an toàn. Người Mua có khả năng không nhận được hàng, hoặc nhận được hàng không đúng thời gian quy định, không đúng chất lượng, mẫu mã. Sàn TMĐTQB khuyến cáo Người Mua cân nhắc và kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển khoản tiền cho Người Bán, tránh những rủi ro có thể phát sinh.

II. QUY TRÌNH THANH TOÁN

Người Mua và Người Bán tự thỏa thuận, thống nhất phương thức thanh toán. Người Mua và Người Bán có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn phương thức phù hợp:

1. Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):

Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng trên gian hàng;

Bước 2: Người Mua đặt hàng trên Sàn Giao dịch TMĐTQB;

Bước 3: Đơn hàng của Người mua được chuyển thông tin đến Người bán

Bước 4: Người Bán tiếp nhận đơn hàng và gửi hàng cho Người Mua thông qua đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển;

Bước 5: Người Mua nhận hàng và trả tiền đơn hàng cho nhân viên giao nhận/ đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển;

Bước 6: Đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển thanh toán tiền đơn hàng cho Người Bán.

2. Cách 2: Chuyển khoản trước qua số tài khoản do Người Bán cung cấp trên Sàn Giao dịch TMĐTQB.

Người Mua và Người Bán tự thỏa thuận thanh toán chuyển khoản trước qua số tài khoản do Người bán cung cấp.

Sàn TMĐTQB khuyến cáo Người Mua cân nhắc và kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển khoản tiền cho Người Bán, tránh những rủi ro có thể phát sinh.

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN SÀN TMĐTQB

  1. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban Quản lý Sàn TMĐTQB đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Người Bán đăng sản phẩm trên Sàn TMĐTQB. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Người Bán phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trong mỗi gian hàng đăng bán sản phẩm.

Người Mua không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Sàn TMĐTQB không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua và Người Bán qua Internet hoặc email.

Trong trường hợp Người Mua liên hệ trực tiếp với Người Bán và không qua Sàn TMĐTQB thì Người Mua phải cân nhắc việc giao tiền trước cho Người Bán.

Người Mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

2. Quy định đối với thành viên:

a. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐTQB về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐTQB hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

c. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐTQB cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐTQB trong bản Quy chế này.

d. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐTQB dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐTQB.

3. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm giao dịch, hạn chế giao dịch hoặc/và giao dịch có điều kiện trên Sàn TMĐTQB.

3.1 Hàng hóa dịch vụ cấm giao dịch

Hàng hóa dịch vụ cấm giao dịch trên Sàn TMĐTQB là những hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định tại Phụ Lục I, Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Theo Điều 6, Luật Đầu tư ngày 17/6/2020, quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

(Chi tiết Danh mục hàng hóa dịch vụ cấm giao dịch trên Sàn TMĐTQB tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này)

3.2 Hàng hóa dịch vụ hạn chế giao dịch

Hàng hóa dịch vụ hạn chế giao dịch trên Sàn TMĐTQB là những hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định tại Phụ Lục II, Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

(Chi tiết Danh mục hàng hóa dịch vụ hạn chế giao dịch trên Sàn TMĐTQB tại Phụ lục II kèm theo Quy chế này)

3.3 Hàng hóa dịch vụ giao dịch có điều kiện

Hàng hóa dịch vụ giao dịch có điều kiện trên Sàn TMĐTQB là những hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ Lục III, Nghị định số 19/VBHN-BCT ngày 09/5/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Theo Điều 7, Luật Đầu tư ngày 17/6/2020, quy định ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 (Chi tiết Danh mục hàng hóa dịch vụ giao dịch có điều kiện trên Sàn TMĐTQB tại Phụ lục III kèm theo Quy chế này)

4. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử trên Sàn TMĐTQB

4.1 Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;

c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép theo các quy định của Nghị định này;

đ) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;

e) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

4.2 Vi phạm về thông tin trên website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên website thương mại điện tử;

b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;

c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên website thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;

d) Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực website có gắn đường dẫn này.

4.3 Vi phạm về giao dịch trên website thương mại điện tử:

a) Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website thương mại điện tử;

b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;

c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

4.4 Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

5. Quản lý thông tin giới thiệu, quảng cáo trên Sàn TMĐTQB

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin, quảng cáo trên Sàn TMĐTQB:

–  Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

– Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng.

– Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

– Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

– Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

– Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật.

– Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

– Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

– Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

– Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

– Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

– Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

– Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

– Các hành vi khác vi phạm pháp luật hiện hành về quảng cáo.

6. Cơ chế kiểm tra, giám sát thông tin để đảm bảo việc cung cấp thông tin và quản lý thông tin trên Sàn TMĐTQB:

– Người Bán muốn đăng bán sản phẩm thì buộc phải xác minh số điện thoại với Sàn TMĐTQB. Việc đăng bán phải tuân thủ quy định về Đăng bán sản phẩm trên Sàn TMĐTQB.

– Sàn TMĐTQB sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của Người Bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Sàn TMĐTQB chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

– Sàn TMĐTQB giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang Sàn TMĐTQB mà không cần báo trước.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch tiến hành trên Sàn TMĐT QB.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người dùng có quyền gửi khiếu nại đến Ban Quản lý Sàn TMĐTQB qua địa chỉ email: quangbinhtrade@gmail.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Ban Quản lý Sàn TMĐTQB cam kết sẽ phản hồi và giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website. Ban quản lý Sàn TMĐTQB không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý Sàn TMĐTQB.

Nếu có tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Người Mua và Người Bán với nhau trên Sàn TMĐTQB thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Ban Quản lý Sàn TMĐTQB sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên và chỉ hỗ trợ bằng cách cử cán bộ liên lạc, hoà giải. Trong trường hợp các Bên không đạt được thỏa thuận với nhau, Người Mua và Người Bán có thể giải quyết tranh chấp tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng Sàn TMĐTQB bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), v.v.. Đây là các thông tin mà Sàn TMĐTQB cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sàn TMĐTQB liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng Sàn TMĐTQB về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn TMĐTQB sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua các Dịch Vụ;

– Đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

– Thực thi các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;

– Bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

– Phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;

– Đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện cho các sản phẩm tín dụng;

– Duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

– Giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

– Liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

– Cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn trên nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn trên nền tảng hoặc để liên kết với việc bạn sử dụng các tính năng xã hội trên nền tảng;

– Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;

– Cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với các dịch vụ của Sàn TMĐTQB;

– Mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Sàn TMĐTQB có thể hợp tác hoặc liên kết) mà Sàn TMĐTQB (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan chúng tôi;

– Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Sàn TMĐTQB (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);

– Lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

– Thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;

– Kiểm tra các dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Sàn TMĐTQB;

– Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;

– Đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại Sàn TMĐTQB hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;

– Lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

– Xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Sàn TMĐTQB như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Sàn TMĐTQB như một bên tham gia hoặc liên quan đến Sàn TMĐTQB và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Sàn TMĐTQB như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức;

– Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Sàn TMĐTQB sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của người dùng khi Sàn TMĐTQB có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu người dùng ngưng sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB, hoặc quyền của người dùng được sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB bị chấm dứt, Sàn TMĐTQB có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo Chính sách bảo mật của Sàn TMĐTQB và các nghĩa vụ của Sàn TMĐTQB theo các quy định của pháp luật có liên quan. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Sàn TMĐTQB có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Ban Quản lý Sàn Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3796 967      Email: quangbinhtrade@gmail.com

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Sàn TMĐTQB. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý  Sàn TMĐTQB sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin khiếu nại:

Ban Quản lý Sàn Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3796 967      Email: quangbinhtrade@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

a. Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn Giao dịch TMĐTQB được Ban Quản lý Sàn Giao dịch TMĐTQB cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

b. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên.

c. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ban Quản lý Sàn Giao dịch TMĐTQB sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

d. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Sàn Giao dịch TMĐTQB.

e. Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐTQB yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn Giao dịch TMĐTQB không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

V. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban Quản lý Sàn TMĐTQB cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần thiết trước khi tham gia giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ trên Sàn TMĐTQB nếu người tiêu dùng có yêu cẩu, để đảm bảo người tiêu dùng mua hàng hóa dịch vụ được an toàn.

Ban Quản lý Sàn TMĐTQB yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban Quản lý Sàn TMĐTQB kiểm duyệt thông tin Người Bán khi đăng ký tạo gian hàng và kiểm duyệt việc đăng thông tin hàng hóa dịch vụ của Người Bán trên Sàn TMĐTQB. Ban Quản lý Sàn TMĐTQB không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Người tiêu dùng có thể phản ánh ký kiến của mình liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bằng cách đánh giá xếp hạng sản phẩm/doanh nghiệp theo Sao (từ 01 đến 05 sao) hoặc để lại bình luận trên Sàn TMĐTQB. 

Trường hợp có khiếu nại, Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người bán bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người Bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

Sàn TMĐTQB giữ vai trò là trung gian hòa giải và hỗ trợ bằng cách cử cán bộ liên lạc, hoà giải các trường hợp phát sinh mâu thuẫn giữa các bên gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng. Sàn TMĐTQB sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website.

Địa chỉ đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên Sàn TMĐTQB có nhiều  hơn 02 bên tham gia:

         Ban Quản lý Sàn Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình

         Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

         Điện thoại: (0232) 3796 967      Email: quangbinhtrade@gmail.com

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Sàn TMĐTQB thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý và sử dụng gian hàng của các thành viên tham gia như sau:

6.1 Quyền của Ban quản lý Sàn TMĐTQB

– Ban hành các quy định, thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho các thành viên, người dùng tham gia Sàn TMĐTQB.

– Có quyền yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký tham gia Sàn TMĐTQB.

– Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên và chấm dứt quyền thành viên trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn TMĐTQB không chính xác, sai lệch, không đầy đủ, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn TMĐTQB, bị phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam. Có quyền chấm dứt sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn TMĐTQB hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn TMĐTQB. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

– Có quyền chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ trong trường hợp thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn TMĐTQB liên tục trong vòng 06 (sáu) tháng. Để tiếp tục trở thành thành viên Sàn TMĐTQB và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu và phải được sự chấp thuận của lãnh đạo Ban Quản lý Sàn TMĐTQB.

– Có quyền loại bỏ những thông tin, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nếu thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Có quyền yêu cầu Người Bán cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nếu thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ kinh doanh có điều kiện (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

– Ban quản lý Sàn TMĐTQB giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho các thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn TMĐTQB.

– Ban quản lý Sàn TMĐTQB giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn TMĐTQB theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn TMĐTQB. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

6.2 Nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn TMĐTQB:

– Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP và công bố các thông tin về người sở hữu website theo quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP trên trang chủ website.

–  Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Sàn TMĐTQB.

– Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán cung cấp thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐTQB (Phải công bố những thông tin tối thiểu sau: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ)

– Yêu cầu người bán trên Sàn TMĐTQB cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ (bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lô sản xuất) theo quy định để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính hàng hóa, dịch vụ.

– Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Sàn TMĐTQB được thực hiện chính xác, đầy đủ.

– Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

– Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

– Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

– Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử:

+ Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử;

+ Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

+ Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

+ Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

+ Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên website.

– Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Ngoài các nghĩa vụ trên, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm:

+ Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

7.1 Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Sàn TMĐTQB

a) Quyền của Thành viên Sàn TMĐTQB

– Khi đăng ký trở thành thành viên Sàn TMĐTQB và được Sàn TMĐTQB đồng ý, thành viên sẽ được mua và bán hàng hóa, dịch vụ đăng trên Sàn TMĐTQB.

– Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Sàn TMĐTQB và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn.

– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

– Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐTQB trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi qua email/phương thức liên hệ trực tuyến khác hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Ban Quản lý Sàn TMĐTQB.

b) Trách nhiệm của Thành viên Sàn TMĐTQB

–  Thành viên có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐTQB để đảm bảo hoàn thành đơn hàng một cách trung thực và chính xác bao gồm: Tên giao dịch, địa chỉ, phương thức thanh toán lựa chọn, điện thoại liên hệ,… Riêng đối với Người bán phải cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin bao gồm Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp Quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác; Các thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ (nếu có) phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan (như: thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển, và các chi phí phát sinh khác). Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, nếu thông tin giá hàng hóa, dịch vụ niêm yết trên website không thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan thì giá này được hiểu là đã bao gồm mọi chi phí liên quan nói trên.

– Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán trực tuyến trên Sàn TMĐTQB.

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐTQB về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐTQB và những thông tin đăng tải lên Sàn TMĐTQB là chính xác.

– Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn Giao dịch TMĐTQB.

–  Người Mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn Giao dịch TMĐTQB trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Người Bán diễn ra trên Sàn.

–  Người Bán có trách nhiệm nêu rõ chính sách đổi trả, bảo hành, bảo trì hàng hóa dịch vụ khi đăng tải thông tin trên Sàn TMĐTQB. Người Bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Người Bán.

– Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn Giao dịch TMĐTQB vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn Giao dịch TMĐTQB hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn Giao dịch TMĐTQB cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn Giao dịch TMĐTQB rong Quy định này.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐTQB dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn Giao dịch TMĐTQB.

– Tuân thủ các quy định, chính sách, Tiêu chuẩn cộng đồng của Sàn Giao dịch TMĐTQB.

7.2 Quyền và Nghĩa vụ của Người bán trên Sàn TMĐTQB

Ngoài các quyền và nghĩa vụ chung của Thành viên trên Sàn Giao dịch TMĐTQB, Người bán còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

– Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

–  Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (và Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 52/2013/NĐ-CP) khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn TMĐTQB.

– Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn TMĐTQB.

–  Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn TMĐTQB.

–  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

– Ký Biên bản thỏa thuận về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình, cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động và các quy định của Sàn TMĐTQB.

7.3 Quyền và Nghĩa vụ của Người mua trên Sàn TMĐTQB

– Người Mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người bán bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người Bán thực hiện cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.

– Người Mua có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐTQB trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi qua email/phương thức liên hệ trực tuyến khác hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho Ban Quản lý Sàn TMĐTQB.

– Người mua cam kết những thông tin cung cấp trên Sàn TMĐTQB là chính xác. Người mua tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp và hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐTQB vào những mục đích bất hợp pháp, bất hợp lý.

– Người mua không được đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai, Ban Quản lý Sàn TMĐTQB không chịu trách nhiệm về những thiết hại hay rủi ro Người Mua có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người Mua qua Internet và Email.

Người mua không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐTQB dưới mọi hình thức.

7.4 Phân định trách nhiệm giữa Người Bán, Người Mua và Ban Quản lý Sàn TMĐTQB trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Sàn TMĐTQB

Ban Quản lý Sàn TMĐTQB cam kết duy trì hoạt động bình thường, ổn định của Sàn TMĐTQB. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng (như: Dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, Quyết định của các cơ quan chức năng…) thì Sàn TMĐTQB không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐTQB các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn. Ban Quản lý Sàn TMĐTQB cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt, an toàn, ổn định cho các thành viên tham gia giao dịch trên Sàn TMĐTQB. Trường hợp không may phát sinh sự cố kỹ thuật không mong muốn, các thành viên thông báo cho Ban Quản lý Sàn TMĐTQB biết, để khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Khi đăng ký thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn TMĐTQB không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Mua nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Mua cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Nếu có tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa Người Mua và Người Bán với nhau trên Sàn TMĐTQB thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sở tự thỏa thuận, thương lượng và hoà giải. Sàn TMĐTQB sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website. Ban Quản lý Sàn TMĐTQB sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên và chỉ hỗ trợ bằng cách cử cán bộ liên lạc, hoà giải. Trong trường hợp các Bên không đạt được thỏa thuận với nhau, Người Mua và Người Bán có thể giải quyết tranh chấp tại các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Sàn TMĐTQB. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Sàn TMĐTQB sẽ xác nhận lại thông tin và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ tiếp nhận thông tin khiếu nại: quangbinhtrade@gmail.com

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Điều khoản áp dụng

Quy chế hoạt động Sàn TMĐTQB chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký và được Ban Quản lý Sàn TMĐTQB đăng tải lên website để phổ biến cho các thành viên và người dùng được biết.

Ban Quản lý Sàn TMĐTQB có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Sàn TMĐTQB này bằng cách thông báo lên website Sàn TMĐTQB cho các thành viên biết và thực hiện theo quy định pháp luật. Việc các thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các thành viên đã đồng ý với tất cả các nội dung Điều khoản của Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung.

  • Điều khoản cam kết

Các thành viên khi đồng ý tham gia giao dịch mua bán trực tuyến trên Sàn TMĐTQB thì đồng nghĩa việc các thành viên đã đồng ý tuân thủ tất cả các nội dung Điều khoản của Quy chế hoạt động này.

3. Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình:

Ban Quản lý Sàn Giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình –

Trung tâm Khuyến Công và Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Số 59 Trần Nguyên Hãn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: (0232) 3796 967      Email: quangbinhtrade@gmail.com

PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM GIAO DỊCH TRÊN SÀN              GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

TTTên hàng hóa, dịch vụVăn bản pháp luật hiện hành
AHàng hóa 
1Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúngNghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
2Các chất ma túyLuật Phòng, chống ma túy năm 2000; Nghị định số 67/2001/NĐ-CP; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP
3Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế)Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
4Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cáchLuật Xuất bản năm 2004; Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
5Các loại pháoNghị định số 03/2000/NĐ-CP
6Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả cả chương trình trò chơi điện tử)Nghị định số 03/2000/NĐ-CP
7Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vậtPháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001
8Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đó được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụngCông ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
9Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con ngườiLuật Thủy sản năm 2003
10Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt NamNghị định số 113/2003/NĐ-CP
11Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh tháiPháp lệnh Giống cây trồng năm 2004
12Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh tháiPháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004
13Khoáng sản đặc biệt, độc hạiLuật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP
14Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trườngNghị định số 175/CP ngày 18/10/1994
15Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt NamLuật Dược năm 2005; Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
16Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt NamPháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
17Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phépPháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003
18Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amfiboleNghị định số 12/2006/NĐ-CP
19Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậuNghị định số 19/VBHN-BCT
BDịch vụ 
1Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ emNghị định số 03/2000/NĐ-CP
2Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thứcNghị định số 03/2000/NĐ-CP
3Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhânNghị định số 14/2001/NĐ-CP
4Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lờiNghị định số 68/2002/NĐ-CP
5Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lờiNghị định số 68/2002/NĐ-CP

PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HẠN CHẾ GIAO DỊCH TRÊN                     SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

TTTên hàng hóa, dịch vụVăn bản pháp luật hiện hành
AHàng hóa 
1Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợNghị định số 47/CP ngày 12/8/1996; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
2Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị phát bức xạ hoặc nguồn phóng xạPháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP
3Hóa chất bảng 2 và bảng 3 (theo Công ước quốc tế)Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
4Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến)Công ước CITES; Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
5Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khácNghị định số 76/2001/NĐ-CP và Nghị định này
6Rượu các loạiNghị định số 19/VBHN-BCT
BDịch vụ 
1Dịch vụ karaoke, vũ trườngNghị định số 11/2006/NĐ-CP; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP

PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ GIAO DỊCH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN                SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

TTTên hàng hóa, dịch vụVăn bản pháp luật hiện hành
 Mc 1.Hàng hóa,dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp     Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
AHàng hóa 
1Xăng, dầu các loạiNghị định số 19/VBHN-BCT
2Khí đốt các loại (bao gồm cả hoạt động chiết nạp)Nghị định số 19/VBHN-BCT
3Các thuốc dùng cho ngườiLuật Dược năm 2005
4Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ caoPháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP
5Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vậtPháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001
6Di vật, cổ vật, bảo vật quốc giaLuật Di sản văn hóa năm 2001; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP
7Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép)Nghị định số 11/2006/NĐ-CP
8Nguyên liệu thuốc láNghị định số 76/2001/NĐ-CP
BDịch vụ 
1Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyềnPháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân năm 2003; Nghị định số 103/2003/NĐ-CP
2Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệm thuốcLuật Dược năm 2005
3Hành nghề thú yPháp lệnh Thú y năm 2004
4Hành nghề xông hơi khử trùngPháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2001
5Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thôngPháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
6Dịch vụ truy nhập Internet (ISP)Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
7Dịch vụ kết nối Internet (IXP)Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
8Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông)Nghị định số 55/2001/NĐ-CP
9Cung cấp dịch vụ bưu chínhPháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP
10Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoàiPháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP
11Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lựcLuật Điện lực năm 2004
12Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuậtNghị định số 11/2006/NĐ-CP
13Dịch vụ hợp tác làm phimNghị định số 48/CP ngày 17/7/1995
14Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tếNghị định số 125/2003/NĐ-CP
15Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tảiNghị định số 125/2004/NĐ-CP
16Các dịch vụ bảo hiểm: – Bảo hiểm nhân thọ; – Bảo hiểm phi nhân thọ; – Tái bảo hiểm; – Môi giới bảo hiểm; – Đại lý bảo hiểm.Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Nghị định số 42/2001/NĐ-CP; Nghị định số 43/2001/NĐ-CP
17Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán: – Môi giới chứng khoán; tự kinh doanh chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; – Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; – Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phươngNghị định số 141/2003/NĐ-CP; Nghị định số 144/2003/NĐ-CP
18Dịch vụ xuất khẩu lao độngNghị định số 81/2003/NĐ-CP
19Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư Việt Nam thực hiệnPháp lệnh Luật sư năm 2001; Nghị định số 94/2001/NĐ-CP
20Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiệnNghị định số 87/2003/NĐ-CP
21Dịch vụ khắc dấuNghị định số 08/2001/NĐ-CP
22Dịch vụ bảo vệNghị định số 14/2001/NĐ-CP
23Dịch vụ lữ hành quốc tếLuật Du lịch năm 2005
 Mc 2.  Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
AHàng hóa 
1Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế)Nghị định số 100/2005/NĐ-CP
2Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩmPháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP
3Các loại trang thiết bị y tếPháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 2003
4Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sảnNghị định số 59/2005/NĐ-CP
5Thức ăn nuôi thủy sảnNghị định số 59/2005/NĐ-CP
6Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanhPháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004; Nghị định số 59/2005/NĐ-CP
7Thức ăn chăn nuôiNghị định số 15/CP ngày 19/3/1996
8Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồnPháp lệnh Giống cây trồng năm 2004
9Phân bónNghị định số 113/2003/NĐ-CP
10Vật liệu xây dựngLuật Xây dựng năm 2003
11Than mỏLuật Khoáng sản năm 1996; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP
12Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến)Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
13Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyếnPháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 24/2004/NĐ-CP
14Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao độngBộ luật Lao động; Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP
15VàngNghị định số 174/1999/NĐ-CP; Nghị định số 64/2003/NĐ-CP
BDịch vụ 
1Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ, sơ chếPháp lệnh Thú y năm 2004
2Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôiPháp lệnh Giống cây trồng năm 2004; Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004
3Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư (bao gồm cả đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài)Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 157/2004/NĐ-CP
4Đại lý dịch vụ viễn thôngPháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định số 160/2004/NĐ-CP
5Đại lý dịch vụ Internet công cộngNghị định số 55/2001/NĐ-CP
6Dịch vụ phát hành xuất bản phẩmLuật Xuất bản năm 2004
7Dịch vụ quảng cáoPháp lệnh Quảng cáo năm 2001; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP
8Dịch vụ cho thuê lưu trúNghị định số 08/2001/NĐ-CP
9Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việcNghị định số 08/2001/NĐ-CP
10Dịch vụ cầm đồNghị định số 08/2001/NĐ-CP
11Dịch vụ inNghị định số 08/2001/NĐ-CP
12Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ươngNghị định số 12/2002/NĐ-CP
13Dịch vụ kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao độngNghị định số 06/CP ngày 20/01/1995; Nghị định số 110/2002/NĐ-CP
14Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghềNghị định số 02/2001/NĐ-CP
15Dịch vụ giới thiệu việc làmNghị định số 19/2005/NĐ-CP
16Dịch vụ vận tải bằng ô tôLuật Giao thông đường bộ năm 2001; Nghị định số 92/2001/NĐ-CP
17Dịch vụ vận tải đường sắtLuật Đường sắt năm 2005
18Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt 
19Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt 
20Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị 
21Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địaLuật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Nghị định số 21/2005/NĐ-CP
22Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy nội địa 
23Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa 
24Dịch vụ đại lý tầu biển 
25Dịch vụ đại lý vận tải đường biểnNghị định số 10/2001/NĐ-CP
26Dịch vụ môi giới hàng hải 
27Dịch vụ cung ứng tầu biển 
28Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa 
29Dịch vụ lai dắt tầu biển 
30Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng biển 
31Dịch vụ vệ sinh tầu biển 
32Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng biển 
33Dịch vụ vận tải biểnNghị định số 57/2001/NĐ-CP
34Đại lý làm thủ tục hải quanLuật Hải quan năm 2001; Nghị định số 79/2005/NĐ-CP
35Dịch vụ kế toánLuật Kế toán năm 2003; Nghị định số 129/2004/NĐ-CP
36Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuếLuật Kế toán năm 2003; Nghị định số 105/2004/NĐ-CP
37Dịch vụ thẩm định giáPháp lệnh Giá năm 2002; Nghị định số 101/2005/NĐ-CP
38Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựngLuật Xây dựng năm 2003
39Dịch vụ cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt NamNghị định số 56/CP ngày 18/9/1995; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP
40Dịch vụ lưu trú du lịchLuật Du lịch năm 2005
41Dịch vụ lữ hành nội địa 
42Đại lý lữ hành 
43Dịch vụ vận chuyển khách du lịch 
44Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch 
45Dịch vụ hướng dẫn viên 
46Dịch vụ giám định thương mạiLuật Thương mại năm 2005; Nghị định số 20/2006/NĐ-CP