Quy định mới: Hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng phần vốn dự trữ hàng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh; bình ổn thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu.

Ngày 07/6/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Xem tiếp

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình: Hỗ trợ mã QR code sản phẩm cho doanh nghiệp thành viên Sàn giao dịch Thương mại điện tử

Thực hiện kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2021, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mã QR code để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm

Xem tiếp

Hiệu quả từ công tác hỗ trợ đề án nhóm Khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Năm 2020, các hoạt động hỗ trợ khuyến công tiếp tục được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tích cực triển khai thực hiện đồng bộ. 

Xem tiếp

Công tác khuyến công đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vươn xa

Từ chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn mang tính dài hạn của Trung ương và địa phương thông qua việc hỗ trợ bằng nguồn vốn,

Xem tiếp

Ngành Công Thương: Nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển


Trong chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, qua các giai đoạn khác nhau, với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhiều lần thay đổi theo yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, 

Xem tiếp