Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3444/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024, gồm 103 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí phê duyệt là 126.000 triệu đồng.  

Theo đó, danh mục các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2024 gồm 103 đề án về các nội dung Phát triển ngoại thương và Phát triển thị trường trong nước. Trong đó: Nội dung Phát triển ngoại thương gồm 72 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 106.300 triệu đồng (bao gồm: 29 đề án Tổ chức, tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế ở nước ngoài; 05 đề án Tổ chức Hội chợ quốc tế tại Việt Nam cho sản phẩm xuất nhập khẩu; 14 đề án Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; 06 đề án Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng; 04 đề án Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam; 08 đề án Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; 03 đề án Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường; 02 đề án Tuyên truyền, quảng bá ngành hàng xuất khẩu; 01 đề án Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực Xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương). Nội dung Phát triển thị trường trong nước gồm 31 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 19.700 triệu đồng (bao gồm: 13 đề án Tổ chức Hội chợ liên kết vùng, hội chợ ngành hàng phát triển thị trường trong nước; 13 đề án Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm địa phương tại thị trường trong nước; 04 đề án Đào tạo, tập huấn kỹ năng kinh doanh, phát triển mạng lưới bán lẻ và 01 đề án Tổ chức Phiên chợ về miền núi, hải đảo).

Tại Quyết định này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình được phê duyệt 01 đề án với tổng kinh phí được duyệt là 900 triệu đồng (Đề án Tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Bắc Trung Bộ - Quảng Bình 2024”)./.


Thực hiện: Hòa Bình – TTKC&XTTM