Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2924/QĐ-BCT về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023, gồm 113 đề án của các đơn vị chủ trì, với tổng kinh phí phê duyệt là 135.000 triệu đồng.  

Theo đó, danh mục các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 gồm 113 đề án về các nội dung Phát triển ngoại thương và Phát triển thị trường trong nước. Trong đó: Nội dung Phát triển ngoại thương gồm 76 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 102.200 triệu đồng (bao gồm: 27 đề án Tổ chức, tham gia Hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài; 05 đề án Tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu; 02 đề án Tổ chức hoạt động động Xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết hợp trực tiếp và trực tuyến; 18 đề án Tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài; 10 đề án Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch để mua hàng; 10 đề án Kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại; 04 đề án Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường). Nội dung Phát triển thị trường trong nước gồm 37 đề án, với tổng kinh phí phê duyệt là 32.800 triệu đồng (bao gồm: 17 đề án Tổ chức Hội chợ triển lãm cấp vùng; 10 đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng; 02 đề án Tổ chức sự kiện Xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp; 08 đề án Đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực).

Tại Quyết định này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình được phê duyệt 01 đề án với tổng kinh phí được duyệt là 300 triệu đồng (Đề án Tổ chức đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ”)./.

Thực hiện: Hòa Bình – TTKC&XTTM