Kiểm tra, thẩm định các đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương đợt 1 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023. Ngày 26/4/2023, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các đề án được phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương đợt 1 năm 2023 do đồng chí Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn, cùng thành viên là các cán bộ thẩm định thuộc Phòng Quản lý Công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, thẩm định 03 đơn vị: Hợp tác xã trầm hương Hưng Phát; Hộ kinh doanh Đan Nhi prin; công ty TNHH May xuất khẩu Thuận Phát thuộc các lĩnh vực: sản xuất tăm tre làm trầm hương, in ấn và sản xuất túi giấy may công nghiệp.

   Đoàn kiểm tra tại HTX trầm hương Hưng Phát

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở, đoàn nhận thấy các cơ sở CNNT đã có các hạng mục đầu tư phù hợp với các nội dung trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đáp ứng với các quy định hiện hành. Các cơ sở CNNT đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ và thiết bị với giá trị đầu tư lớn qua đó đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra, thẩm định đều đã ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất, cơ sở vật chất đảm bảo, an toàn vệ sinh môi trường.

   Đoàn kiểm tra tại HKD Đan Nhi prin

Đây là những đề án đầu tiên thực hiện theo Quyết định mới 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình. Từ thực tế kiểm tra, thẩm định đề án khuyến công địa phương trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan để hỗ trợ vốn khuyến công cho các cơ sở CNNT đợt 1 năm 2023 theo quy định.

Chương trình Khuyến công địa phương hàng năm là chương trình hỗ trợ rất thiết thực cho các cơ sở CNNT trong tỉnh phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm… Thông qua đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa; góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

   Đoàn kiểm tra tại công ty TNHH May xuất khẩu Thuận Phát

                                             

 

 

 Phan Thị Nhàn – TTKC&XTTM