UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023

Nhằm cụ thể hóa các Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 666/KH-UBND về việc Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch nhằm mục đích hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi tắt là hộ SXNN) đủ điều kiện lên Sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN. Lựa chọn đưa lên sàn TMĐT các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào, các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thương hiệu uy tín, chất lượng tốt, giá cả phù hợp để giới thiệu, cung cấp cho các hộ SXNN. Hình thành các hộ SXNN số (có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn TMĐT), thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn TMĐT (postmart.vn, voso.vn, quangbinhtrade.vn …).

Theo đó Kế hoạch đề ra mục tiêu  trong năm 2023, 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên của tỉnh được đưa lên sàn TMĐT postmart.vn, voso.vn và quangbinhtrade.vn;  100% hộ SXNN lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT; 75% số hộ SXNN lên sàn TMĐT có đăng ký tài khoản bán hàng/gian hàng trên sàn TMĐT. Tập trung vào 05 nội dung thực hiện cụ thể, gồm: Số hóa dữ liệu thông tin hộ SXNN trên nền tảng sàn TMĐT; Hỗ trợ hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ SXNN đưa sản phẩm lên sàn TMĐT, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho hộ SXNN; Truyền thông về hoạt động của Kế hoạch; Cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho hộ SXNN.

Đối tượng tham gia kế hoạch bao gồm: Các hộ sản xuất nông nghiệp; Các sàn thương mại điện tử: Sàn postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Sàn voso.vn của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel; Sàn https://quangbinhtrade.vn/ - Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình; Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan báo chí trong tỉnh; Các doanh nghiệp bưu chính lớn trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Bình.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thông qua sàn TMĐT; cung cấp các thông tin về thị trường nông sản, dự báo nhu cầu của thị trường cho các hộ SXNN; cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh trên các kênh thông tin đại chúng. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến nông sản của tỉnh trong việc kết nối thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên các sàn TMĐT; phát triển và ứng dụng TMĐT để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Gian hàng Việt trực tuyến, xuất khẩu qua TMĐT xuyên biên giới và sàn TMĐT lớn như: Sendo.vn, Tiki.vn,… nhằm quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh ra quốc tế. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí Dự án phát triển TMĐT, chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững được bố trí trong dự toán hàng năm của ngành để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nội dung Kế hoạch xem file đính kèm

Thực hiện: Minh Tâm – TTKC&XTTM